Lecturers

associate prof. Dimitar Dimitrakiev, PhD

ddimitrakiev@yahoo.com


Academic Degrees:

 • Ph. D. in Automated systems for information processing and management, Technical University of Varna, Varna, Bulgaria,2006
 • Master degree Engineer  in Industrial Management, Technical University of Varna, Varna, Bulgaria, 2006
 •  Master degree Engineer in Internal Combustion Engines, Technical University of Varna, Varna, Bulgaria, 1986

Publications:

 • Dimitrakiev, N. Nikolova, K. Tenekedjiev, Simulation and Discrete-Event Optimization for Automated, Decisions for in-queue Flights      
  International Journal of Intelligent Systems, Special Issue on Intelligent Tools for Mining, Aggregation and Simulation of Multi-Source Data, 2009
 •  
 • Димитракиев, Д. СИНЕРГЕТИЧЕН ЕФЕКТ ОТ КОМБИНИРАНЕТО НА СИМУЛАЦИОННО- БАЗИРАНИЯ РИСКОВ АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНИЯ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯ
 •  Машиностроене и машинознание, Година IV, Книга 2, стр. 76 – 83, 2009

 

 •  Димитракиев, Д. Анализ на действащото информационно осигуряване в  Технически  университет – Варна и насоки за неговотo подобряване  Машиностроене и машинознание, Година IV, Книга 2, стр. 84 – 88, 2009
 • Shannon, A., Dimitrakiev, D., Sotirova, E., Krawczak, M., Taekyun, K.     
  TOWARDS A MODEL OF THE DIGITAL UNIVERSITY: GENERALIZED NET  MODEL OF APPRAISAL OF LECTURES WITH  INTUITIONISTIC FUZZY ESTIMATIONS
                    Cybernetics and Information Technologies, volume 9, No 2, pp. 69 – 78, 2009

                      Сборник научни трудове

 • Осма международна научно-приложна конференция" Мениджмънт на иновациите " - Варна 2010
 • Дж. Мужински, И.Стефанов, Д. Димитракиев Иновации в обслужването на студенти чрез техни състуденти стр.35-38
 • Св. Ковачева, Д. Димитракиев, Б. Вуцова Използване на съвременни технологични стандарти на комуникационна свързаност в системата на образованието стр.61-65
 • В. Панчев, Д. Димитракиев Виртуална реалност за конгнитивно обучение стр.66-69
 • Д. Каменова, Д. Димитракиев Един модел за развитие на иновационен човешки потенциал стр.348-351
 • Journal of Entrepreneurship and Innovation 2010
 • D.Dimitrakiev,Vl.Zhechev
 • "Bulgarian higher education and the knowledge societ
 • ДИМИТРАКИЕВ, Д. Симулация и дискретно-събитийна оптимизация за автоматизирани решения при полет в опашка. Авторефеарт на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”, 2006.
 • Димитракиев, Д., Н.Д.  Николова, К. Тенекеджиев. Оптимизиране на режими за полети в опашка. Трета конференция на IEEE по интелегентни системи, Великобритания, 2006.
 • Димитракиев, Д.Описание на работата и процедурите на програмна система              в среда на MATLAB за симулиране на полети в опашка. Acta Universitatis Pontica    Euxinus, бр.5, н.2, стр 59 – 67, 2005.
 • Димитракиев, Д., Н.Д. Николова, К. Тенекеджиев. Ползи от приложението на симулационни системи за тестване на полети в опашка. Конференция с международно участие „ Производство и управление в 21 век”, Охрид, Македония, стр. 372 – 377, 2004.
 • Димитракиев, Д., Н.Д.Николова, К. Тенекеджиев, Взаимодействие с G.A.M.E. чрез MATLAB функция. Международен семинар по съвременна мисия на техническите университети в развитието на иновативни територии, Варна, България, стр. 52 – 56, 2004.
 • Димитракиев, Д., Н.Д.Николова, К. Тенекеджиев, Взаимодействие с G.A.M.E. чрез MATLAB функция. Международен семинар по съвременна мисия на техническите университети в развитието на иновативни територии, Варна, България, стр. 52 – 56, 2004.
 • Димитракиев, Д., Н.Д.Николова, К. Тенекеджиев. SIMULINK модел на двигател за симулационна платформа за полети в опашка, Механика на машините, секция „ Диагностика”, бр. 57, книга 3, стр. 95 – 102, 2004.
 • Димитракиев, Д. Обзор на съвременните тенденции в развитието на управлението на въздушния трафик. Механика на машините, секция              „Диагностика”, бр. 57, книга 3, стр. 15 – 20, 2004.”
 • Тенекеджиев, К., Н.Д. Николова, Димитракиев, Д. Приложение на метода на трикратните дихотомии за екстрахиране на субективна полезностна информация. Втора международна конференция „Мениджмънт и инженеринг’2004”, бр. 2, н.70, стр. 115 – 117, София, България, 2004.
 • Тенекеджиев, К., Николова, Н.Д., Димитракиев  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА РИСКОВИТЕ РЕШЕНИЯ Издателство МАРС, Варна, България, 2002
 • Тенекеджиев, К., Николова, Н.Д., Димитракиев, Д.   ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА РИСКОВИЯ АНАЛИЗ Технически университет-Варна, България, 2002
 • Dimitrakiev, N. Nikolova, K. Tenekedjiev               Simulation and Discrete-Event Optimization for Automated  Decisions for in-queue Flights   International Journal of Intelligent Systems, Special Issue on Intelligent Tools  for Mining, Aggregation and Simulation of Multi-Source Data, 2009 (in print)           
 • dimitrakiev, D., Nikolova, N.D., Tenekedjiev, K. OPTIMIZATION OF DISCRETE-EVENT DRIVEN IN-QUEUE-FLIGHTS  Control Engineering and Applied Informatics, Volume 8, No. 2, pp. 3-12, 2006       
 • Tenekedjiev, K., Nikolova, N.D., Dimitrakiev, D. QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE NON-ACCIDENTAL WORK OF AIR-TRAFFIC CONTROL OPERATORS Mechanics, Volume 47, pp. 159¸163, 2002                 
 • Dimitrakiev, D. Building an increasing continuous utility function  Journal of Institute of Science & Technology, Turkey,  pp. 22 – 27, 2008  
 •   Димитракиев, Д. СИНЕРГЕТИЧЕН ЕФЕКТ ОТ КОМБИНИРАНЕТО НА СИМУЛАЦИОННО-
 • БАЗИРАНИЯ РИСКОВ АНАЛИЗ И КОЛИЧЕСТВЕНИЯ АНАЛИЗ НА РЕШЕНИЯ
  Машиностроене и машинознание, Година IV, Книга 2, стр. 76 – 83, 2009         
 • Тенекеджиев, К., Николова, Н.Д., Димитракиев, Д. АНАЛИТИЧНА ЕДНОМЕРНА ПОЛЕЗНОСТ – СРАВНЕНИЕ НА СТЕПЕННА И ARCTG-АПРОКСИМАЦИИ Инженерни науки, кн. 4, стр. 20-34, 2007
 • Nikolova, N.D., Dimitrakiev, D., Tenekedjiev, K.  SEMI-GENERALIZED LOTTERIES OF I TYPE IN THE CASE OF ADDITIVE PREFERENTIAL INDEPENDENCE APPLIED FOR THE SELECTION OF A  DOMESTIC   HEATING SYSTEM International Journal on Engineering & Automation Problems, Volume 1, pp.  137-149, 2006         
 • Tenekedjiev, K., Dimitrakiev, D., Nikolova, N.D. BUILDING FREQUENTIST DISTRIBUTIONS OF CONTINUOUS RANDOM  VARIABLES Machine Mechanics, Volume 47, pp. 164¸168, 2002
 • Димитракиев, Д. Анализ на действащото информационно осигуряване в Технически  университет – Варна и насоки за неговото
 • подобряване                Машиностроене и машинознание, Година IV, Книга 2, стр. 84 – 88, 2009
 • Shannon, A., Dimitrakiev, D., Sotirova, E., Krawczak, M., Taekyun, K. TOWARDS A MODEL OF THE DIGITAL UNIVERSITY: GENERALIZED NET MODEL OF APPRAISAL OF LECTURES WITH INTUITIONISTIC FUZZY ESTIMATIONS Cybernetics and Information Technologies, volume 9, No 2, pp. 69 – 78, 2009
 • Dimitrakiev, D. Generalized net model of process of creation of the information system of the Technical university – varna Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets And Generalized Nets, Volume 7, pp. 51 – 59, 2008
 • Dimitrakiev, D., A. Shannon, E. Sotirova, M. Krawczak, T. Kim GENERALIZED NET MODEL FOR THE RELIABILITY AND STANDARDIZATION OF ASSESSMENTS OF STUDENT PROBLEM SOLVING WITH INTUITIONISTIC FUZZY ESTIMATIONS Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets And Generalized Nets, Volume 7, pp. 100-107, 2008
 •  Димитракиев, Д., Бечев, Ч. ПРОЦЕСНО-ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУ-ВАРНА             
  Компютърни науки и технологии, брой 1, стр.70 – 77, 2007
 • Димитракиев, Д., Янкова, В., Арменски, И. МОДЕЛ ОТ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯТА Компютърни науки и технологии, бр. 1, стр. 34 – 41, 2007
 • Димитракиев, Д., Арменски, И. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН              Компютърни науки и технологии, бр.2, стр.60 – 67, 2007
 •  Dimitrakiev, D. GENERALIZED NET MODEL OF IN-QUEUE FLIGHTS Proc. Ninth International Workshop on Generalized Nets, pp. 94-101, Sofia, 2008
 • Nikolova, N., Dimitrakiev, D., Tenekedjiev, K. Eliciting parameters in decision analysis and fuzzy   rationality Proc. IEEE Intelligent Systems Conference IS’2008, Volume II, pp. 15-18 – 15- 23, Golden Sands, 2008
 • Nikolova, N.D., Dimitrakiev, D., Tenekedjiev, K. STRUCTURE AND OPTIMIZATION OF A UNIVERSAL SCHEME TO BET ON  THE RESULTS OF SPORT COMPETITIONS USING GENERALIZED
 • LOTTERIES OF II  TYPE Proc. Second International Congress on Mechanical and Electrical Engineering  and Marine Industry MEEMI’2005, Volume III, pp. 79¸88, Varna, 2005
 • Tenekedjiev, K., Nikolova, N.D., Dimitrakiev, D. QUANTILE-APPROXIMATED DISTRIBUTION TOOLBOX FOR TECHNICAL DIAGNOSTICS AND RELIABILITY APPLICATIOS Annual Proceeding of Technical University in Varna, pp. 233¸244, 2004
 • Dimitrakiev, D. SENSITIVITY ANALYSIS THROUGH THE SIMULATION TECHNIQUES OF
 • RISK ANALYSIS Proc. Fifth International Scientific-Applied Conference on Contemporary  Problems in Company Management Theory and Practice, pp. 252¸257, Varna, 2004
 • Nikolova, N.D., Dimitrakiev, D., Tenekedjiev, K. FUZZY RATIONALITY IN THE ELICITATION OF SUBJECTIVE PROBABILITIES  Proc. Second International IEEE Conference on Intelligent Systems IS’2004, Volume III, pp. 27¸31, Varna, 2004
 • Nikolova, N.D., Dimitrakiev, D., Tenekedjiev, K. FUZZY RATIONALITY IN THE ELICITATION OF SUBJECTIVE QUANTILES Proc. Second International IEEE Conference on Intelligent Systems IS’2004, Volume III, pp. 32¸34, Varna, 2004
 • Tenekedjiev, K., Nikolova, N.D., Dimitrakiev, D. SURVEY AND CLASSIFICATION OF THE PSYCHOLOGICAL BIASES IN THE  SUBJECTIVE PROBABILITY QUANTIFICATION Proc. First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology and Fourth International Conference on Marine Industry MEET/MARIND’2002,  Volume V, pp. 183ё196, Varna, 2002
 • Nikolova, N.D., Dimitrakiev, D., Tenekedjiev, K. DEFINING THE OPTIMUM PRICE OF A GOOD USING DECISION SUPPORT AND RISK ANALYSIS SYSTEM TOOL Proc. First International Congress on Mechanical and Electrical Engineering and Technology and Fourth International Conference on Marine Industry  MEET/MARIND’2002, Volume V, pp. 197ё205, Varna, 2002
 • Димитракиев, Д.Концепция за изграждане на информационна система на ТУ- ВарнА Трудове на седма международна научно-приложна конференция „Стратегически насоки в бизнеса през 21-ви век и качеството на висшето образование”, стр. 361-371, Варна, 2008
 •  Dimitrakiev, D., S. Sotirov, E. Sotirova, D. Orozova, A. Shannon, H. Panayotov GENERALIZED NET MODEL OF PROCESS OF THE ADMINISTRATION SERVICING IN A DIGITAL UNIVERSITY in Atanassov, K., Kacprzyk, J., Krawczak, M., Scmidt, E. (Eds.) Advanc in  Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics, Volume II: Applications, EXIT, Warszawa, pp. 57 – 62, 2008       
 •  Д. Димитракиев, Петков, Н. ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА  ПРИСТАНИЩАТА Трудове на международна научна конференция на съюза на учените в  България, стр. 15-19,  Стара Загора, 2008
 • Димитракиев, Д., Стоянов, Б. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА  КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Трудове на седма международна научно-приложна конференция  „Стратегически насоки в бизнеса през 21-ви век и качеството на висшето образование”, стр. 376-380, Варна, 2008
 • Д. Димитракиев, Филипов, Ф. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО    
  Трудове на международна научна конференция UNITEH’08, стр. III -132 – III – 139, Габрово, 2008
 • Димитракиев, Д., Мурзова, М. СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БАНКИТЕ ЗА ЕФЕКТИВЕН МАРКЕТИНГ Трудове на юбилейна международна научнопрактическа конференция Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, том 2, стр. 352 – 359, Свищов, 2008
 • Димитракиев, Д., Янкова, В., Арменски, И.ВЛИЯНИЕНАФАКТОРИТЕ,СВЪРЗАНПРОДУКТАМЕДИЯТАВЪРХУ  ИНТЕРНЕТ ТЪРГОВИЯ Трудове наюбилейна международна научнопрактическа конференция  
 •                 „Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и                социални аспекти”, том 3, стр. 193 – 202, Свищов, 2008