30.03.2012 Схемата „Ученически и студентски практики” стартира на 18 януари 2012 г.Схемата „Ученически и студентски практики” стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Министерство на образованието, младежта и науката, в партньорство с всичките 51 висши училища в България, реализират проект за финансиране на студентските практики с цел:

  • подпомагане подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на учениците от професионалните гимназии и студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • улесняване на прехода от образователните институции към работното място и повишаване успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • подпомагане и насърчаване изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • увеличаване стимулите на учениците и студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • стимулиране нарастването на броя на учениците и студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • осигуряване предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • подпомагане създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на ученици и студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.

Уважаеми колеги,

Ние от Кариерния център на Висше училище Международен колеж се обръщаме към Вас с молба всички, които имат желание да участват, кандидатствайки за стажове по проекта, да се обърнат към нас, за да прегледаме заедно вашите документи и да работим съвместно за успешното Ви представяне.

Схемата „Ученически и студентски практики” (BG051PO001-3.3.07) стартира на 18 януари 2012 г. Финансирана е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Настоящата схема е разделена на два проекта:
Компонент 1 – BG051PO001-3.3.07-0001 ,,Ученически практики”;
Компонент 2 – BG051PO001-3.3.07-0002 ,,Студентски практики”.

Проектите съответстват на стратегическата цел на Оперативната програма подобряване качеството на живот на хората в България чрез усъвършенстване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Вписват се в целите на приоритетната ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, като допълва и разширява действието на сега съществуващите в Република България политики за ученически и студентски практики.

Професионалните гимназии, висшите училища и работодателите са изградили през годините успешни партньорства и реализирали добри практики, които ще бъдат включени при уточняването на правилата за реализиране на практическото обучение на учениците и студентите. Двата проекта имат за цел да привлекат активното участие на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри, както и при обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти.