Дванадесета Международна Научна Конференция-юни 2016

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ 

ОРГАНИЗИРА

 

XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА, БИЗНЕСЪТ И ОБРАЗОВАНИЕТО

27.06.2016 - 29.06.2016 г.

гр. Добрич

 

 Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на дванадесетата Международна научна конференция: “Съвременната наука, бизнесът и образованието“.

Тя ще се проведе от 27.06.2016 г. до 29.06.2016 г. в гр. Добрич. Надяваме се, че с участието си в конференцията с общи усилия ще допринесем за решаването на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука, бизнеса и образованието. Обменът на професионален опит и актуална компетентност в изследваните от нас научни области ще бъде истинската добавена стойност на Конференцията. 

 

Представянето по време на Конференцията е в  5 тематични направления:

Тематично направление I:

БИЗНЕСЪТ И  ОБРАЗОВАНИЕТО В СЪВРЕМЕННОТО СОЦИОКУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО.

Тематично направление II:

ПРОФЕСИОНАЛНОТО СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРИОРИТЕТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Тематично направление III:

ТУРИЗЪМ И ПОЛИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМИ И СТРАТЕГИИ ЗА ИНОВАЦИИ

Тематично направление IV:

СЪВРЕМЕННИЯТ СПЕЦИАЛИСТ: СТРАТЕГИИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА

Тематично направление V:

ПРОФЕСИОНАЛНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА И ЕТАПИ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯТА

 


Организационен комитет:

 

Председател: доц. д-р Тодор Радев – Президент на Висше училище по мениджмънт, България и Председател на Регионален академичен център на БАН, гр. Добрич

Зам. председател: проф. д-р Светлана Архипова – Черкаски национален университет, (гр. Черкаск, Украйна) 

Зам. председател: проф. д-р Станислав Иванов – Заместник-ректор НИД на Висше училище по мениджмънт  

Членове:  

1.   проф. д-р Димитрина Каменова – Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България 

2.   доц. д-р Светлана Бояджиева – Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България 

3.   инж. Ирина Петкова - Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България 

4.   маг. Силвия Стоянова - Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България 

5.   маг. Елена Юрченко - Висше училище по мениджмънт, гр. Добрич, България 

 

Работни езици на конференцията: български, английски и руски език 

Условия за участие:

◄ Ръкописи се приемат само със Заявка за кандидатстване (Приложение 1).

◄ Ръкописи и Заявка за кандидатстване се представят по електронната поща на Организационния комитет:

Тел. за връзка:  +35958 655 618; +35988 416 4221

Имейл: research@vumk.eu; dimitrina.kamenova@vumk.eu

Лице за контакт: доц. д-р Св. Бояджиева

 

▲ Всички приети материали ще бъдат публикувани на един от използваните езици: български, английски или руски.  Актуална информация ще бъде предоставяна на интернет страницата на Висше училище по мениджмънт (www.vumk.eu).

 

Организационният комитет поема ангажимент за предварителното отпечатване на Сборника с доклади.

 Важни срокове:

·  Заявки за изнасяне на научни съобщения и резюме на доклада се приемат до 30 май 2016 г.

·  Отговор за включване в конференцията се предоставя на автора до 1 юни 2016 г.

·  Готов текст на доклада се представя от автора до 5 юни 2016 г.

·  До 10 юни 2016 г. се предоставя Програмата на конференцията в окончателен вариант.

 

◄ Таксата за участие е 80 лева. Заплаща се чрез банков превод или в брой при пристигане (Банкова сметка – Висше училище по мениджмът, Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG52UNCR96601012784019, BIC: UNCRBGSF, Основание: ХІI Научна конференция);

◄ Таксата за участие може да се заплаща след Писмо за потвърждение от Организационния комитет, че участието и ръкописът са включени в Програмата на конференцията.

 

Висше училище по мениджмънт предлага настаняване и нощувка в Студентски общежития (гр. Добрич) на достъпни цени. В Учебния ресторант на ВУМ се предлагат обяд и напитки.

============================== 

Технически изисквания към оформяне на материалите за публикуване:


◄ Обемът на изпратените ръкописи следва да бъде до 8 печатни страници.

 

◄ Заглавието на ръкописа трябва да бъде централизирано и изписано с главни букви на български, английски или руски език (Times New Roman, 14 Bold), последвано от името на автора, написано на отделен ред с голяма и малки букви (Times New Roman, 14 Italic). След свободен ред се изписва с големи букви заглавието на доклада на английски език (Times New Roman, 14 Bold), и, съответно, с голяма и малки букви на английски език името на автора (Times New Roman, 14 Italic).

◄ В началото на доклада се помества Резюме и Ключови думи на съответния език, на който се изнася докладът, а след него резюме на български или на английски език в размер до 10 реда. 

◄Структурата на основния текст на доклада/статията/ включва следните раздели: въведение (актуалност на проблема), изложение (концептивен апарат, методика и резултати на изследването, дискусия) и заключение (принос за развитието и перспективност на изследвания проблем).

  

◄Шрифтът на основния текст е Times New Roman, размер - 12 (MS Word), разстояние между редовете 1,5 навсякъде.

◄Всяка отделна част да е дистанцирана от предходния текст с един празен ред. В отделните части авторите могат да поставят допълнителни разделения. Подзаглавията трябва да бъдат в Bold и номерирани 1, 1.1., 1.2.1., и т. н.

◄Литературата в текста трябва да бъде цитирана в кръгли скоби, като се препоръчва използването на Харвардския стил на цитиране и подреждане на литературните източници.

◄Цитиране в текста: (Фамилия на автора, Година на публикацията), например: (Петров, 2007, с...), (Kotler, 2006, рр....).

◄Всички таблици, графики и схеми се представят и в отделни файлове. Те трябва да бъдат номерирани последователно. Номерата на фигурите и описанието трябва да бъдат под тях в Times New Roman 10, а на таблиците - над тях също в Times New Roman 10.

◄Литературните източници трябва да бъдат записани съгласно примера по-долу по азбучен ред:

1.   Grübler, Arnulf. (2003). Technology and Global Change. Cambridge University Press, p. 33.

◄Изреждат се първо източниците, които са на кирилица, а после - тези на латиница.

◄Източниците от интернет се подреждат в следния формат:

1.  Wirtz, J., S. Kimes, J. Ho, P. Patterson. (2002). Revenue management: resolving potential customer conflicts.  Working Paper Series. School of Hotel Administration, Cornell University. URL: http://www.hotelschool.cornell.edu/chr/pdf/showpdf/chr/re search/working/revenuemanage.pdf (Accessed on 16.12.2005)

 

Внимание: Организационният комитет си запазва правото да публикува материали на авторите само ако са спазени горепосочените изисквания. Всеки автор носи индивидуална отговорност за съдържателната част на текста, както и за използваната литература!

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ -

ВАРНА

 

 

 

 

ОРГАНИЗИРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА, БИЗНЕСЪТ И ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.06.2016 - 29.06.2016 г.

 

гр. Добрич