Учебни програми към Департамент за модерни обучителни методи

Департаментът за Модерни обучителни методи обединява преподавателите по чужди езици, както и преподаватели от други области на висшето образование, които не са включени в състава на съществуващите катедри. Програмите на департамента са академични и в синхрон с цялостната дейност на Висше училище по мениджмънт(ВУМ) и ангажират по прагматичен и интерактивен начин студентите. Към департамента са изградени следните секции: „Методика на преподаването“, „Чуждоезиково обучение“ и „Специализирано обучение“. 

Съвременните акценти в програмите на ДМОМ за продължаващо образование на мениджърите в образованието и на учителите включват:                                                              

1. Постмодерното образование – параметри, затруднения и компетентни решения за професионален успех; детето и ученикът в постмодерната образователна ситуация; основни подходи за обучение като творческо съучастие.

2. Компетентностен подход и нормативизация на дейността в училище/детската градина; мениджмънт на човешките ресурси в училище.

3. Учителят и неговите нови роли в учебно-познавателното развитие на ученика.

4. Дизайн на образователната среда. Техники за организиране и привличане на деца и ученици.

5. Насърчаване на педагогическите иновации и изследователската дейност в класната стая.

6. Училищният директор и умения за модерен училищен маркетинг и мениджмънт.

7. Развиващият контрол в училище – същност, функции и подходи за осъществяване; умения за оценяване през 21 век.

8. Игровизация и игра в педагогическата дейност.

9. Развитие на предприемачески умения и култура от най-ранна възраст.

10. Мениджмънт на талантите в училище – деца, ученици и човешки ресурси.

11. Мениджърска компетентност на учителя в урочното занятие.

12. Педагогическите конфликти – същност, разновидности, функции; трансформиране на негативните последствия в позитивни функции; умения за медиация.

13. Интерактивни техники и нови образователни технологии за личностно ориентирано образование.

14. Приложение на информационните технологии по отделните учебни предмети и подкрепа на учителя за изработване на образователно-програмни продукти.

15. Съвременни подходи в чуждоезиковото обучение.

16. Съвременни методически решения в преподаването на учебни предмети на чужд език.

17. Управление на мотивацията в училище; техники за справяне със стреса; непрекъснато учещата се организация и иновациите в училище.

18. Съвременни аспекти на груповата и екипна работа в училище и в урока.

Департаментът извършва курсове на обучение и по специално изготвени програми според желанието и компетентностите на мениджърите и учителите по предложение на Заявителя.