Департамент за Модерни Обучителни Методи /Департамент МОМ/

Modern Methods of Education

Департаментът за модерни обучителни методи / Департамент МОМ/ е основно структурно звено на ВУМК, което се създава на основание чл. 25, ал1 и чл. 26а от ЗВО. Департаментът обединява преподавателите по чужди езици, както и преподаватели от други области на висшето образование, които не са включени в състава на съществуващите катедри. Към департамента са изградени следните секции: секция “Методика на преподаването”, секция “ Чуждоезиково обучение” и секция “Специализирано обучение”. Структурата на департамента, конституирането и функциите на неговите органи за управление са определени в Правилника за дейността на висшето училище. 

Дейността на департамента МОМ се отчита ежегодно . Департаментът се ръководи от директор на Департамента, който е хабилитирано лице и се избира от висшия Академичен съвет .

Директор на  Департамент МОМ

Проф. Димитрина Каменова

Тел: 058 655 618

e-mail : d_kkamenova@abv.bg