Мисия, Визия, Ценности

Мисия: да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход и иновативни методи на обучение, да създава ползотворна, либерална среда за учене, преподаване и научни изследвания като насърчава креативността и предприемаческия дух на своите студенти и преподаватели.

 

Визия: Утвърждаване на Висше училище по мениджмънт като притегателен център за обучение и научни изследвания за младите хора, с висок авторитет сред обществото и бизнеса, пълноценно интегриран в европейското образователно пространство, който, чрез създадените от него специалисти, да влияе позитивно на развитието на бизнес средата и социалната ангажираност.

 

Ценности: Във всички свои дейности общността на Висше училище по мениджмънт ще следва принципите на бизнес етика, лоялност, социална отговорност и устойчивост като основополагащи ценности, които да предаде на своите студенти.